Vår miljöpolicy

Ett miljötänkande ska genomsyra hela Speedheater Systems verksamhet.

Vi ska som tillverkare och säljande företag erbjuda våra kunder bästa möjliga teknik ur miljösynpunkt samt arbeta med ständiga miljöförbättringar av vår verksamhet.

Vi ska ständigt försöka överträffa den lagstiftning och de myndighetskrav som berör vår verksamhet.

Våra medarbetare skall genom utbildning, ansvar och befogenheter verka för att ständigt minimera en negativ miljöpåverkan.

Vi ska kommunicera vår miljöpolicy till såväl medarbetare som till kunder och leverantörer. På det sättet ska vi förbättra vår miljömedvetenhet i vårt val av samarbetsparter, både vid inköp och försäljning.

Vi ska minska vår belastning på miljön genom följande åtaganden:

Våra produkter
Vi ska erbjuda våra kunder bästa tänkbara produkter och teknik ur miljösynpunkt. Dessutom ska vi främja användandet av produkter och förpackningar som har minsta möjliga miljöpåverkan samt ger upphov till minsta mängd restprodukter.

Inköp
Vid val av leverantörer, produkter och tjänster ska miljöaspekter beaktas för att nå minsta möjliga miljöpåverkan.

Transporter
Vi ska planera leveranser, inköp, tjänsteresor etc. för att minska vår miljöpåverkan från transporter.

Kemiska produkter
Vi skall hantera kemiska produkter enligt gällande lagstiftning för att minimera risk för miljöfarliga utsläpp.

Arbetsplatser/lokaler
Genom att hushålla med energi och förbrukningsvaror ska vi minska vår miljöpåverkan på våra arbetsplatser. Vi ska med hjälp av källsortering minska mängden osorterat avfall som uppkommer i våra lokaler.

Utbildning och kompetens
All personal ska utbildas i miljöfrågor utifrån de åtaganden som görs i miljöpolicyn.

Lagar och andra krav
Vi ska möta eller överträffa de miljökrav som ställs på oss från myndigheter, kunder och marknad.

Miljön är viktig för oss.
Vi skall ständigt arbeta för en bättre miljö och ett förbättrat globalt klimat.

 

Janine Alm Ericson
Miljöansvarig